1. Úvodní ustanovení a činnost spolku

1.1. Název spolku: Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy z.s. (dále též „spolek“).

1.2. Sídlo spolku: Tomešova 562/2a, 602 00 Brno

1.3. Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu
jednání

1.4. Ukrajinská iniciativa je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek
založená za účelem naplňování společného zájmu. Posláním spolku zejména je:

1.4.1. propagace ukrajinské kultury v České Republice;

1.4.2. přispívání ke kladným vztahům mezi Ukrajinou a Českou Republikou;

1.4.3. pomoc v adaptaci Ukrajinců v České Republice;

1.4.4. zajištění informaci o bydlení, školství, zdravotnictví v České Republice;

1.4.5. organizace vzdělávacích, společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí
podobného druhu;

1.4.6. prezentace ukrajinské komunity a účast na kulturních akcích;

1.4.7. podpora aktivit směrujících k prohloubení znalostí českého a ukrajinského
jazyků;

1.4.8. poskytování informaci o možnostech a způsobu zajištění zaměstnaní v České
Republice.

1.5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

1.6. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

2. Členství

2.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá
fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního vyznání,
národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí s posláním spolku. Členství se
váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.

2.2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o
členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k
většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by došlo k ohrožení řádného
plnění poslání spolku.

2.3. Ukončení členství:

2.3.1. dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru;

2.3.2. úmrtím člena;

2.3.3. vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení;

2.3.4. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

2.4. Práva členů:

2.4.1. účastnit se činnosti spolku;

2.4.2. být pravidelně informován o dění ve spolku;

2.4.3. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpovědí na své podání.

2.5. Povinnosti členů:

2.5.1. chránit a zachovávat dobré jméno spolku;

2.5.2. dodržovat stanovy spolku;

2.5.3. platit členské příspěvky.

2.6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

2.7. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

3. Orgány spolku

3.1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

3.1.1. členská schůze;

3.1.2. výbor;

3.1.3. předseda a místopředseda.

3.2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3.3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

3.4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

4. Členská schůze

4.1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

4.1.1. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;

4.1.2. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem;

4.1.3. volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise;

4.1.4. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů.

4.2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

4.3. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat a volit mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

4.4. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

4.5. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

4.6. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

5. Výbor

5.1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

5.2. Výbor je statutárním orgánem a má 4 členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda nebo místopředseda společně s dalším členem výboru. Členem výboru muže byt osoba starší 18 let, která je členem spolku. Člen výboru může byt volený opakovaně.

5.3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

5.4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

5.5. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

5.6. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

5.7. Do výlučné kompetence výboru patří:

5.7.1. svolávat členskou schůzi;

5.7.2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku;

5.7.3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi;

5.7.4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;

5.7.5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;

5.7.6. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení;

5.7.7. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;

5.7.8. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;

5.7.9. schvalovat interní organizační normy spolku.

6. Předseda a místopředseda

6.1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

6.2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

6.3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

6.3.1. vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti

6.3.2. pořízení zápisu z jejího jednání

6.3.3. svolání a vedení schůzí výboru

6.3.4. pracovní dohled nad zaměstnanci spolku

6.4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

6.5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

6.6. V případě nepřítomností předsedy přechází jeho práva a povinností na místopředsedu.

7. Majetek a hospodaření

7.1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

7.2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

7.3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ni právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

7.4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

7.5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

7.6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

8.2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.

8.3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

8.4. Organy spolku byli zvolený na ustanovující schůzi.